fredag 11 februari 2011

GÄRDENFORS 10 TIPS PÅ ATT LOCKA FRAM LUSTEN ATT LÄRA

 

 

 

 

 

 Synnerligen intressant litteratur och forskning spm öi mångt och mycket stämmer överens med Fridaskolans riktlinjer:
cka fram lusten till att lära
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, har undersökt hur undervisningen kan organiseras så att barns förståelse ökar. Han lyfter bland annat fram lekens, berättandets och visualiseringens betydelse.
För skolan är det en stor utmaning att skapa förståelse för eleverna och att vidmakthålla deras lust att lära, menar han.
Här är några av hans tips för att höja elevernas motivation.

1. Ta elevens intressen och motivationer som utgångspunkt:
Knyt ett nytt kunskapsområde till elevens egna intressen och få eleven emotionellt intresserad. Eleven bör själv få vara med om att bestämma sina utbildningsmål.

2. Låt eleven arbeta med problem inom kunskapsområdet innan teorin presenteras:
Att själv fundera över ett problem höjer viljan att förstå det, även om eleven inte själv klarar det fullt ut. Bidrar dessutom till att läraren lär känna elevens kunskapsnivå och kan välja problem som är lagom svåra.

3. Skapa lärarsituationer där eleverna upplever att de har kontroll över sitt lärande:
Känslan att ha kontroll över sin verksamhet är en av de starkaste faktorerna för motivation.

4. Ge eleverna uppdrag:
En del elever jobbar bäst på egen hand, andra i grupp. Handled hur eleverna hittar relevant kunskapsmaterial.

5. Involvera flera sinnen och hela kroppen:
Ju fler sinnen som utnyttjas i en lärarsituation, desto bättre fastnar den i minnet. Bild och röst ger bättre effekt än bild och text visar forskning. Detta är ett skäl till att kombinationen av att berätta och att visa är effektiv.

6. Låt lärande bli lekfullt:
Leken får gärna innehålla fysiska aktiviteter. Till exempel kan man i många sammanhang använda rollspel.

7. Låt eleverna visa varandra vad de kan:
Om eleverna fått ett konkret uppdrag och klarat av det är de motiverade att berätta för andra hur de har gjort.

8. Arbeta med elevens metakognition:
Att fundera över sitt eget lärande leder till att eleven får bättre överblick över sina egna förmågor och begränsningar och därmed större självförståelse.

9. Var försiktig med yttre motivation:
Betyg och annan yttre motivation behövs ibland, men de får inte vara den enda motivationen. Fel använd yttre motivation kan ta död på den inre.

Källa: Ur boken ”Lusten att förstå – om lärande på människans villkor”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar