onsdag 31 augusti 2011

LÖNSAMMA STUDIER? LIVSLÖNERAPPORT 2011

En akademisk examen är lönsam för de allra flesta. I genomsnitt ligger avkastningen för en minst treårig högskoleutbildning på 7 procent jämfört med att börja jobba direkt efter gymna­siet. Det är dock stora skillnader i avkastning mellan olika utbildnings­inriktningar. Av de 36 utbildnings­inriktningar som granskas i rapporten har:

· 12 negativ avkastning
· 2 en avkastning på 0 procent
· 9 en avkastning på 1-5 procent
· 8 en avkastning på 6-10 procent
· 5 en avkastning som överstiger 10 procentBland de utbildningar som ger negativ avkastning, det vill säga sådana där det ur ett ekonomiskt perspektiv varit mer lönsamt att börja jobba direkt efter gymnasiet istället för att skaffa sig en examen från högskolan, finns exempelvis samtliga undersökta lärarutbildningar, konstnärlig utbildning och biologutbildning. Merparten av utbildningarna med negativ avkast­ning leder till yrken som är starkt kvinnodominerade och som framför allt finns inom kommuner och landsting.

För att de grupper som gör en ekonomisk förlust på sin utbildning ska gå jämnt upp med de gymnasieutbildade under livet kan man antingen sänka kostnaderna för utbildningsinvesteringen eller höja dess intäkter. Det bästa sättet att sänka kostnaderna för en utbildning är att göra den kortare. Det är dock ingen framkomlig väg då det i hälften av fallen inte går att få lönsamhet ens om utbildningarna kortas till en termin. Man kan också sänka inkomstbortfallet under studietiden genom att höja studie­bidraget. Inte heller det är en realistisk metod för att uppnå lönsamhet då det skulle kräva orimligt höga studiebidrag för merparten av grupperna, exempelvis upp till 207 000 kronor per termin för tand­hygienister.

För att öka investeringens intäkter kan man exempelvis fortsätta arbeta efter ordinarie pensionsålder. Om de gymnasieutbildade lämnar arbets­marknaden för att gå i pension vid 64 års ålder behöver akademikerna i de berörda utbildningsgrupperna arbeta till 66-70 års ålder för att gå jämnt upp med de gymnasieutbildade under livet. Det bästa sättet för att nå ”break-even” gentemot jämförelsegruppen med gymnasieutbildade torde ändå vara att höja lönerna. För att detta ska ske krävs att månads­lönerna höjs med cirka 2-15 procent för de olika grupperna.

Den högsta avkastningen finns i några relativt stora akademikergrupper som civilingenjörer, civilekonomer, jurister och läkare. I dessa grupper ligger den uppmätta avkastningen i intervallet 12–14 procent jämfört med att börja jobba direkt efter avslutat gymnasium.
En doktorsexamen är lönsam inom nästan alla utbildningsinriktningar. I sju av de åtta utbildningsområden som granskats lönar det sig att dispu­tera, endast läkare uppvisar ett minusresultat i det här fallet. Avkast­ningen för en doktorsexamen beror i stor utsträckning på löneläget bland dem som inte disputerat. Grupper som läkare och civil­ingenjörer kan få relativt höga löner utan doktorsexamen varför lönsam­heten av en högre examen är begränsad. Däremot får disputerade inom pedagogik och lärar­utbildning samt humaniora och konst en väldigt hög avkastning av att doktorera beroende på att deras respektive jämförelse­grupper har för­hållandevis låga löner. I genomsnitt ligger avkastningen av en doktors­examen på 10 procent jämfört med att börja jobba efter en magister- eller masterexamen.

Utgångspunkten i rapporten är att en utbildning är lönsam om dess avkastning (internränta) är större än 0 procent. Förekomsten av så kallad ability bias gör dock att kravet för lönsamhet bör sättas något högre. Utöver det måste var och en som gör en investeringsbedömning relatera den beräk­nade intern­räntan till sitt eget avkastningskrav. Har individen högre krav på avkast­ning för en utbildning än den, om än positiva, intern­ränta som redovisas i den här rapporten är utbildningen ändå inte lönsam i dennes ögon. Det kan till exempel bero på att det tar lång tid innan intäk­terna når upp till de inve­ste­ringskostnader i form av inkomstbortfall och studie­skulder man drar på sig under studietiden och att den beräknade vinsten därmed upplevs som osäker.

I rapporten ses studievalet ur ett strikt investeringsperspektiv, men ett sådant val bör dock i första hand göras utifrån ens eget intresse för det man vill studera och arbeta med framöver och inte utifrån en för­väntad framtida löneutveckling. Studievalet har dock stor betydelse för livslönen och bör ändå göras med öppna ögon för vad som förväntas hända med privatekonomin framöver.

Källa: www.saco.se
 


tisdag 30 augusti 2011

11 SAKER SOM ALLA LÄRARE MÅSTE KÄNNA TILL OM TEKNOLOGI

Top Eleven Things All Teachers Must Know About Technology (or: I promised Dean Groom I wouldn’t write a top ten list; so this one goes up to eleven.)

The Top Eleven Things All Teachers Must Know About Technology1. Technology is not a monolith.
Technology doesn’t tell you what to do and it doesn’t force you to behave in ways you’d rather not. Technology -- particularly social technology -- is whatever you make it. Use what you want, leave the rest. Mash it up, alter it to fit your needs, customize it, and own it. If you can’t do that with your technology, then you are using the wrong technology.


2. Technology is not a monolith, but many technology providers are monolithic.
There is very little that any teacher will need that can not be had via open source options. If your administration is spending thousands upon thousands of dollars on software and licenses, they are literally throwing their money away. They need to know that. And you need to be the one to tell them.


3. The Digital Age is not going away.
We have already produced babies who will see the 22nd century. So let’s stop trying to prepare them for the 20th. The Internet as it exists today is equivalent to the Model A; let’s be wise for once and not build the highway of the future with the notion that our kids are going to be driving Model As on it.


4. Meeting strangers is a good thing.
So often our fears about technological connectivity center around the fear of what sorts of strangers our students might bump into out there online. Fact is: we should want them to meet strangers. That’s the point. You don’t make the world better by isolating yourself; you make the world better by engaging with it and sharing opinions, ideas, and observations with all sorts of people. Our task as teachers -- and as parents -- is to help our kids understand the difference between healthy and unhealthy relations between strangers online. One way to do this is by modeling the behaviors we expect of digital citizens in the classroom everyday. That's not an option anymore; it's part of our job description. We are all health professionals now.


5. This ain’t your pappy’s technology.
Your students bring more tech power into school in their pockets each morning than you managed to procure spending untold hundreds of thousands of dollars over the last thirty years. All those folks who complained and questioned tech budgets back in 1983 and 1996: they were right. You were wasting money on gadgets with little educational value. But, guess what? Then it all changed. With the advent of the mainstream World Wide Web and subsequently with the development of Web 2.0, technology itself actually became something different. It was no longer about the hardware. It was about the network. Which brings us to the present: Mobile Cloud Computing. The new paradigm is about your information, your friends' information, the information of strangers, and how these informations all coalesce in the Cloud. The future is now. And despite the fact his job might be on the line, don't let your old school IT guy tell you otherwise.


6. The Digital Divide is not the result of technology being expensive.
The Digital Divide is the result of a failure of imagination and the poor -- indeed practically criminal -- allocation of resources. Does your admin realize how little it costs to bring Wi-Fi to your building? Does your admin realize they are spending more on textbooks in many cases than they would on netbooks? Has anyone ever sat down with your admin and demonstrated how to hack past your Internet blocks and filters? Does your admin realize how that money is wasted? Does your admin realize that your students can access the unfiltered web via their cell phones? Do 70% of your students arrive everyday with cell phones and yet your colleagues still say technology is out of your reach? It's time to rethink.


7. The most important thing we can do right now as teachers is to be campaigners and advocates and organizers for free universal Wi-Fi Internet access.
We work in the service of education. We give students information and we teach them how to use it. That’s exactly why we have to be the ones to lead the fight for free and universal immediate access to information. We should demand WiMax systems in all of our cities and suburbs and Wi-Fi grids throughout the rural hills and valleys. We should also insist that all highway corridors be made Wi-Fi accessible so that travelers can have access to the Internet as they are en route to whatever destination. Internet Access is a matter of fulfilling the promise of democracy. Internet Access is a Civil Right.


8. When it comes to authentic tech integration, parents are the best friends a teacher can have.
You have parents who use social media and Web 2.0 technology on a daily basis whether at home or at work. So why does your school treat it as taboo? Bring parents in to your building, collaborate with them. Have tech savvy parents demonstrate real-world applications of technology and help bring non-tech savvy parents up to speed. We are educators. We educate. In light of the changes going on in the new Digital paradigms, that's going to mean that we have to educate the whole community and allow the community to educate us.


9. Kids need to be taught digital citizenship.
Hate using YouTube because of the filth in the comments? Then teach your kids that commenting on YouTube is a part of their responsibility as digital citizens; because in all social media it is the users who decide the content. Digital citizenship being a daily component of classroom learning, in eight years time let’s see what the comments on YouTube look like. And that doesn't mean YouTube needs to be 'cleaned up'; rather, much of the passion related to YouTube happens in the comments and it's often raw and real (as well as sophomoric and prejudiced). But it tells us alot about ourselves and we shouldn't be afraid to help our kids navigate it and become critical participants in the dialogue. Never forget that you are a teacher: you aren’t ‘making’ the present, you are ‘facilitating’ the future. So don’t be discouraged about what you see now, rather be encouraged about what your teaching will let tomorrow look like.


10. Specific devices and tech apps become obsolete.
Don’t dwell on that. Instead, recognize that the Digital Age is more about a new networked and immediately connected way of thinking; that’s not going to change no matter whose name appears at the top of the browser or on the back of the smartphone. Obsolescence is the handmaiden of innovation. Get used to it.


11. You must be fearless.
The old rules are exactly that. The old system doesn’t work: just look at it and see for yourself. Everyone knows this. The admins know it. Your colleagues know it. The kids and their parents know it. So let’s stop tip-toeing around it. It’s time to do something about it. This is 2009: demand the impossible, again.

Källa: Teach Paperless 

måndag 29 augusti 2011

FÖRÄLDRAR ÄR FAKTISKT NÖJDA MED BARNENS SKOLOR


Föräldrar allt mer nöjda med barnens skola

Sju av tio föräldrar är nöjda med sitt barns skola, enligt en ny undersökning som Lärarförbundet har låtit Novus göra. Föräldrarna känner alltså inte igen sig i den förenklade bilden av en dålig svensk skola.
Lärarförbundet har tillsammans med Novus undersökt föräldrars attityder till skolan. Undersökningen visar att sju av tio (70 procent) föräldrar är mycket eller ganska nöjda med skolan i allmänhet.

– Undersökningen visar att Sveriges lärare gör ett mycket bra jobb som uppskattas av föräldrarna. Den förenklade bilden av skolan som ofta visas upp känner föräldrarna uppenbarligen inte igen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärare får gott betyg
Tre av fyra föräldrar (74 procent) är nöjda med sina barns lärare. Samtidigt visar undersökningen att mycket få tycker att deras barns lärare är dåliga. Nästa alla (89 procent) av de tillfrågade föräldrarna upplever att deras barn trivs i skolan. Sju av tio föräldrar uppger också att de upplever skolmiljön som bra.

Föräldrarna är mer nöjda med sitt barns skola än skolan i allmänhet. 76 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns skola. Väldigt få föräldrar är missnöjda – färre än en av tio uppger att de är missnöjda med sina barns skola. Föräldrarna har dessutom blivit mer nöjda med skolan. Lärarförbundet undersökte även föräldrars attityder till skolan 2008 och då uppgav 68 procent att de var nöjda sitt barns skola. De med barn i friskola är mer nöjda med sitt barns skola (88 procent) än de med barn i kommunal skola (74 procent).

Stödåtgärder behövs
– Att föräldrarna är mer nöjda med barnens skola än för tre år sedan nyanserar bilden av en skola som försämras. Många skolor håller en bra kvalitet som föräldrarna är nöjda med. Skolan har främst försämrats i socialt utsatta områden med många elever i behov av särskilt stöd. Lärarna får tyvärr aldrig chansen att sätta in de stödåtgärder som behövs och då når inte eleverna sin fulla potential, konstaterar Eva-Lis Sirén.

I undersökningen intervjuades 855 personer. Hela undersökningen finns att ladda ner via länken till höger.

söndag 28 augusti 2011

21 SAKER SOM KOMMER ATT FÖRSVINNA I SKOLAN INNAN ÅR 2020

21 saker som försvinner i skolan till 2020


På bloggen TeachPaperless skriver Shelly Blake-Plock om skolan, färdigheter för 2000-talet och hur det är att vara undervisande lärare i ett papperslöst klassrum! De' ni!

Ett av hans senaste inlägg fick mina tankar att snurra, där skriver han om 21 saker som kommer försvinna från skolan värld till år 2020. Och det är inga småsaker och trivialiteter han skriver om. Jag vet att det kommer hända en hel del på min skola framöver, det mesta positivt, men jag och ledningen kommer att stirra en del i spåkulan i januari - är det här något att visa? Törs man?! Ha, klart man gör! Det här är nog precis vad skolledare behöver se. Min egen lista, en blandning av mina tankar och Shellys provokationer.

1. Skrivbord
Raka linjer, elever på led och bänkar. Behövs det i 2000-talet skola? Nix!

2. Språklabb / språkstudio
Foreign language acquisition is only a smartphone away. Get rid of those clunky desktops and monitors and do something fun with that room.

3. Datorer
Ok, so this is a trick answer. More precisely this one should read: 'Our concept of what a computer is'. Because computing is going mobile and over the next decade we're going to see the full fury of individualized computing via handhelds come to the fore. Can't wait.

4. Läxor
The 21st century is a 24/7 environment. And the next decade is going to see the traditional temporal boundaries between home and school disappear. And despite whatever Secretary Duncan might say, we don't need kids to 'go to school' more; we need them to 'learn' more. And this will be done 24/7 and on the move (see #3).

5. Nationella prov
The AP Exam is on its last legs. The SAT isn't far behind. Over the next ten years, we will see Digital Portfolios replace test scores as the #1 factor in college admissions.

6. Differentiated Instruction as the Sign of a Distinguished Teacher
The 21st century is customizable. In ten years, the teacher who hasn't yet figured out how to use tech to personalize learning will be the teacher out of a job. Differentiation won't make you 'distinguished'; it'll just be a natural part of your work.

7. Wikipedia-fobi
Wikipedia is the greatest democratizing force in the world right now. If you are afraid of letting your students peruse it, it's time you get over yourself.

8. Böcker
Books were nice. In ten years' time, all reading will be via digital means. And yes, I know, you like the 'feel' of paper. Well, in ten years' time you'll hardly tell the difference as 'paper' itself becomes digitized.

9. Närvaro
Bio scans. 'Nuff said.

10. Skåp
A coat-check, maybe.

11. IT-avdelningen
Ok, so this is another trick answer. More subtly put: IT Departments as we currently know them. Cloud computing and a decade's worth of increased wifi and satellite access will make some of the traditional roles of IT -- software, security, and connectivity -- a thing of the past. What will IT professionals do with all their free time? Innovate. Look to tech departments to instigate real change in the function of schools over the next twenty years.

12. Skolbyggnaden
School buildings are going to become 'homebases' of learning, not the institutions where all learning happens. Buildings will get smaller and greener, student and teacher schedules will change to allow less people on campus at any one time, and more teachers and students will be going out into their communities to engage in experiential learning.

13. Nivågrupperingar och betyg
Education over the next ten years will become more individualized, leaving the bulk of grade-based learning in the past. Students will form peer groups by interest and these interest groups will petition for specialized learning. The structure of K-12 will be fundamentally altered.

14. Education School Classes that Fail to Integrate Social Technology
This is actually one that could occur over the next five years. Education Schools have to realize that if they are to remain relevant, they are going to have to demand that 21st century tech integration be modelled by the very professors who are supposed to be preparing our teachers.

15. Paid/Outsourced Professional Development
No one knows your school as well as you. With the power of a PLN in their backpockets, teachers will rise up to replace peripatetic professional development gurus as the source of schoolwide prof dev programs. This is already happening.

16. Kursupplägget
There is no reason why every student needs to take however many credits in the same course of study as every other student. The root of curricular change will be the shift in middle schools to a role as foundational content providers and high schools as places for specialized learning.

17. Parent-Teacher Conference Night
Ongoing parent-teacher relations in virtual reality will make parent-teacher conference nights seem quaint. Over the next ten years, parents and teachers will become closer than ever as a result of virtual communication opportunities. And parents will drive schools to become ever more tech integrated.

18. Skolmaten
Nutrition information + handhelds + cost comparison = the end of $3.00 bowls of microwaved mac and cheese. At least, I so hope so.

19. Outsourca grafisk design och webbtjänster
You need a website/brochure/promo/etc.? Well, for goodness sake just let your kids do it. By the end of the decade -- in the best of schools -- they will be.

20. High School Algebra I
Within the decade, it will either become the norm to teach this course in middle school or we'll have finally woken up to the fact that there's no reason to give algebra weight over statistics and IT in high school for non-math majors (and they will have all taken it in middle school anyway).

21. Papper och miljö
In ten years' time, schools will decrease their paper consumption by no less than 90%. And the printing industry and the copier industry and the paper industry itself will either adjust or perish.


Källa: Pelle Pedagog

lördag 27 augusti 2011

ÄNNU MER SKOLFORSKNING

Fel skolreformer kan försämra läget

Av Jan Hylén
En av vår tids främsta skolforskare heter Michael Fullan. Han publicerade i våras en spännande artikel om hur felaktiga skolreformer inte bara gör att utlovade förbättringar uteblir. De kan till och med försämra läget för det land eller den delstat som introducerar dem. Han börjar med att identifiera fyra komponenter som skapar systemförbättringar:
 • främja motivationen för både lärare och elever
 • engagera både lärare och elever i en fortlöpande utveckling av undervisning och lärande
 • uppmuntra kollektivt arbete eller team work
 • se till att alla påverkas av förändringarna.
Men, säger Fullan, många länder missar inte bara dessa fyra avgörande punkter utan sätter sin lit till andra frågor. De kan se bra ut på papperet men kommer inte att ge det resultat man förväntar sig. De kan till och med försämra läget. Han menar att det finns fyra sådana “wrong drivers” som är mer vanliga än andra. De är:
 • att förlita sig på inspektioner, tester och ansvarsutkrävande istället för att satsa på utveckling,
 • att satsa på individuell utveckling av lärare och skolledare istället för att utveckla gruppen,
 • att investera i IT och tro att bara man får datorer i skolan så löser det alla problem,
 • att ha lösryckta insatser istället för en samlad strategi där olika delar hänger samman.
Detta budskap är mycket viktigt att ta till sig för både kommuner som nu hårdsatsar på en dator till varje elev – det räcker inte att köpa in datorer! (som jag skrivit om tidigare) – och inte minst till skolminister Björklund som under lång tid satsat så mycket på att ta fram nya tester, mer betyg och mer inspektion på bekostnad av utvecklingsinsatser. Om man ska tro Fullan, och det finns goda skäl att göra det, så kommer detta inte att förbättra den svenska skolans resultat. Det kan tvärt om försämra läget-

Vad gäller det bidrag till bättre utbildning som IT kan ge så sammanfattar ITL Research sin forskning på följande sätt:
“Expanding and deepening student learning is directly related to the content and quality of teaching. Technology can and often does support high quality teaching. However, to strongly impact student learning, technology must be integrated with learning goals and combined with fundamental pedagogical capacity-building. In parallel, teachers and school leaders must be empowered to use this capacity through the modernization and alignment of learning objectives and assessments across all system levels.”
Fler resultat från detta spännande projekt hittar du här. Den bygger på data från 7 länder och har fokus på nya och effektiva undervisningsformer, som bland annat innefattar IT.

Jan Hylén
Källa: Framtidens lärande

fredag 26 augusti 2011

SOMMAR I P1

Det är fantastiskt att varje år ha förmånen att få lyssna på sommar i P1. Jag lyssnar sällan live, men gärna podvarianten. Att träna med en sommarpratare i öronen är ett bra sätt att tänka på annat än jobbiga uppförsbackar.
Härligt att i vår exploderande medaivärld enbart lyssna på en röst. En röst som påfallande ofta fängslar dig och ger dig så många nya intressanta tankar och nya infallsvinklar. Att få höra en annan människas innersta funderingar kring livet är verkligen intressant.
Jag tycker att Sveriges Radio är duktiga på att blanda gammal och ung samt känd och lite mer okänd. Alla har de något att ge och bredden är stor.

Mina fem favoriter i sommar har varit:
5. Patrik Sjöberg - inte vältalig, men ha sa sanningar
4. Anna Kåver - psykolog med många mänskliga vattenhål
3. Carl Bildt - större självdistans och mer självironi är jag trodde
2. Maria Wetterstrand - medveten, intelligent och verbal
1. Pia Sundhage - kollektivet, solidariteten och förmågan att tänka lite annorlunda


torsdag 25 augusti 2011

KLART VI SKALL FIRA SKOLSTARTENFridaskolan har under alla år firat skolstarten med musik och glass. Så även i år. För det är ju inte bara skolavslutningar som skall firas. Det ska vara lika kul att börja skolan som att sluta vid sommaren. Som brukligt beställde vi jordgubbsstrutar från Åse glass och kompletterade med isglassar från ICA Jätten. År 9 elever underhöll på fritidstrappan och faktiskt så skingrades regnmolnen och solens strålar kom fram och värmde oss. Tänk att 700 glassar kan gå åt så kvickt. Men, gott var det!!
onsdag 24 augusti 2011

EN AV TRE ELEVER ÄR OROLIGA INFÖR SKOLSTARTEN

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/12437170/800/normal/b35d8f8359359/mobbning.jpg.jpg

En av tre orolig inför skolstarten

En av tre tonåringar är orolig inför skolstarten.
Skräcken är bland annat prestationskrav, krävande skolarbete och rädsla för att bli mobbad.
– Det är fruktansvärda siffror. Det som oroar mig är att det är ungefär samma siffror år efter år, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef för Friends.
Skolstarten innebär inte bara glädje över att träffa kamraterna igen.
Nu när sommaren går mot höst känner många elever oro över att återigen bege sig till skolgården, enligt en ny undersökning från organisationen Friends.

”Skrämmande läsning”

Totalt är det var tredje elev som känner obehag. 11 procent är rädda att bli mobbade. Över hälften av barnen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbning.
– Jag hoppas att den här undersökningen kan bli en väckarklocka så att alla vi vuxna en gång för alla öppnar ögonen och börjar jobba gemensamt mot mobbing, säger Katarina Rosenqvist till Aftonbladet.
1 025 elever i åldrarna 14–17 år svarade på frågorna i undersökningen.

Pryl- och klädhets stressar

Det är inte bara mobbning och bråk som får skolelever att gruva sig inför skolstarten.
Många är stressade över pryl- och klädhets eller för skitsnack.
– Det som flest känner oro över är att de känner för höga prestationskrav på sig. Och det är också allvarligt. Vi måste skapa ett klimat där barn känner att de duger som de är, säger Katarina Rosenvist.

Källa: www.aftonbladet.se

tisdag 23 augusti 2011

FÖRÄLDRAR STÖRSTA TRAFIKFARAN VID SKOLOR!!!

Föräldrar stor trafikfara vid skolor

Föräldrar som skjutsar och lämnar sina barn utgör den största risken för säkerheten kring skolorna, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 1 200 rektorer.

Föräldrar som skjutsar och lämnar sina barn utgör den största risken för säkerheten kring skolorna, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland Sveriges rektorer.

Sex av tio rektorer uppgav att trafiksäkerheten utanför låg- och mellanstadieskolor är ett problem. I var fjärde skola har det skett trafikolyckor och incidenter. Störst är problemen i Stockholm, Östergötland och Gävleborg, skriver Dagens Nyheter på nätet.

Enkäten har besvarats av 1 200 av landets rektorer vid låg- och mellanstadieskolor.

Källa: TTmåndag 22 augusti 2011

ÖKAD GRAD AV ELEVLEDIGHETER UNDER PÅGÅENDE TERMIN

Sluta ta semester när det inte är lov

Lärarnas riksförbund: Föräldrar som tar barnen ur skolan under terminen är respektlösa

Vi befinner oss mitt i höstlovsveckan, en klassisk skollovsvecka då många familjer passar på att resa någonstans med sina barn. Längre eller kortare resor. Det är bra och det är också rätt att familjer utnyttjar loven för resor.
Men en del familjer nöjer sig inte med att enbart ha sina barn lediga under lov. De önskar ytterligare ledigheter för sina barn. Skälen kan vara många. Ett skäl kan vara att en del charterresor är billigare under tid då eleverna skall vara i skolan.
Att många elever vill vara lediga under skoltid är ett problem. Dels för elever som därmed missar undervisning i alla de ämnen de skulle undervisas i under en ordinarie skolvecka. Dels för alla de lärare som finner att elever är borta under terminstid och dessutom vid olika tillfällen. En lärare som har 30 elever i sin klass kan drabbas av att 10 elever är borta 14 dagar vardera under terminstid, och vid olika tidpunkter under läsåret.
Undervisningen riskerar att försämras. Enligt nya kartläggningar råder det också stora skillnader när det gäller att få ledigt från skolan. Vissa skolor beviljar ledighet mer lättvindligt, andra säger nej.

Föräldrar måste respektera både lärares och elevers arbete i skolan. Man kan säga att det inte är något problem om en elev är borta 14 dagar, men jag hävdar att många elevers frånvaro från ordinarie undervisning vid olika tidpunkter ställer till stora problem. Såväl för lärarna som undervisar eleverna, men också för klasskamraterna som i många fall inte kan följa den terminsplanering som lärarna och klassen har.
Rektorerna får stor makt i den nya skollagen när det gäller beviljande av ledighet under terminstid. Det är också olyckligt att detta leder till stora skillnader mellan möjligheten att få ledigt från skolan. Givetvis borde ingen rektor få bevilja någon elev ledigt utan att höra med elevens ansvarige lärare!
Jag menar att kloka rektorer alltid samråder med lärarna om lämpligheten i eventuella ledigheter men också om vilken praxis som skall råda på en skola.

Regler om ledigheter måste också vara samma för alla elever på en skola. Man kan inte hänvisa till att vissa föräldrar är mer lämpade än andra att undervisa sina barn på ledigheter. Ingen kan påstå att två föräldrar behärskar alla de ämnen eleven undervisas i under ordinarie skoltid.
Självklart skall elever beviljas ledighet från skolan om familjen drabbas av dödsfall eller svår sjukdom och därför måste åka bort. Men argumentet att resor blir billigare håller inte och är inte rätt mot vare sig elever eller lärare.
Tyvärr ser jag att föräldrar glömmer bort effekterna för elevernas undervisning och kunskapsinhämtning. Respekten för lärarna uppdrag urholkas genom att föräldrar prioriterar sina egna nöjesresor.
Metta Fjelkner Ordförande Lärarnas riksförbund

Källa: www.aftonbladet.se

söndag 21 augusti 2011

TAL TILL PERSONALEN PÅ VÅR KICK OFF 110819

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ


Hur du agerar påverkar mig
Hur du säger påverkar mig
Till och med hur du tänker ger mig vibrationer

Om du ringer mig när jag varit sjuk i tre dagar blir jag lite friskare
Om du säger att jag skrivit ett bra veckobrev så skriver jag ett ännu bättre nästa vecka
Om du frågar mig hur jag mår om jag ser lite hängig ut en morgon så kanske jag blir lite piggare
Om du säger till mig att det där kan jag hjälpa dig med så får du mina tjänster nästa gång du behöver hjälp
Om du säger något gött på ett föräldramöte som vi har tillsammans så kommer jag att klappa dig på axeln efteråt och berätta att det där sa du bra
Om du berättar för mig att jag bemöter elever på ett trevligt sätt så får jag ännu mer energi att göra goda mänskliga möten
Om jag lägger en chokladbit i ditt skåp så blir du glatt överraskad
Om jag bejakar dina idéer så får du självförtroende
Om du lyssnar intresserat när jag tänker högt så vågar jag säga vad jag tänker
Om du sätter dig bredvid mig på fikarasten så skapar vi en begynnande relation
Om jag tröstar dig när du är nere så blir dagen lite lite lättare
Om du är engagerad så blir jag det också
Om jag skrattar mycket så blir du gladare
Om du ringer mig för att droppa en god idé så blir jag inspirerad
Om du vill pröva något nytt så får jag också mer mod
Om jag skickar ett sms och ber om ursäkt för det där jag lite ogenomtänkt vräkte ur mig så kommer vårt samarbete bli stabilare
Om vi vågar så vågar jag
Om du vill vara med om en bra konferens så bidra
Om du vill ha en bra chef - gör henne kompetent
Om du vill ha en proffsig medarbetare - ge honom förutsättningar att bli just det
Om du drar iväg ett mail till mig med några tankar om veckan så blir jag engagerad
Om du säger att jag tar ett stort ansvar så sträcker jag på mig
Om du väljer vänliga ord när du pratar med mig så blir stämningen bättre
Om du ger mig goda råd så tar jag till mig dessa
Om du får beröm av en förälder så blir jag också glad för din skull

För det är så på en arbetsplats att vi liksom sitter ihop. Som ett pussel liksom. Där den ena biten inte får ett sammanhang eller en plats utan att den andra biten också finns där.
Om du gör mig bra så blir jag bra och jag i min tur gör dig bra.
Då blir vi bra. Ensam är jag chanslös i  det långa loppet.
Det är aldrig jag - det är alltid vi. I medgång och motgång.

Välkomna tillbaka från semestern. Särskilt ni som är nyanställda.
Hoppas att ni har en trevlig kväll. Vi försöker att du skall ha det. Och du har ansvar för att vi andra har det bra.

Nu börjar vi läsåret 11/12. Ett SMART läsår!
Skrivet efter inspiration av Pias Sundhages sommarprogram och en hel dos av systemteori

lördag 20 augusti 2011

HJALMAR SÖDERBERG CITAT ATT HA MED SIG NÄR MAN JOBBAR MED MÅNNISKOR

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 14 oktober 1941 i Köpenhamn, var en svensk författare.
fredag 19 augusti 2011

BLIR DET EN NATIONELL MATTESATSNING?


Skolverket vill vidareutbilda alla matematiklärare för två miljarder kronor

Skolverket föreslår en storsatsning på vidareutbildning av alla matematiklärare i landet. Satsningen ska enligt förslaget pågå i sex år, kosta två miljarder kronor och ge lärarna fullt betalt under utbildningen.

Det är regeringen som har gett Skolverket i uppdrag att föreslå hur en fortbildning av matematiklärarna kan se ut. Bakgrunden är att flera studier har visat att svenska elevers kunskaper i matematik blir allt sämre.
Skolverket har nu redovisat sitt uppdrag för regeringen.
I rapporten skriver Skolverket att lärarnas förmåga att undervisa i matematik har betraktats som en privat fråga, "där var och en på egen hand är bäst lämpad att avgöra vad som fungerar och inte fungerar". Detta synsätt måste ändras, slår nu myndigheten fast. Lärarna måste bli bättre på att samtala med varandra om hur undervisningen kan planeras, genomföras och utvecklas.
Därför föreslår Skolverket fortbildning i kollegialt lärande för alla legitimerade matematiklärare.

Satsningen ser ut så här, i grova drag:
 • Matematiklärarna organiserar sig i samtalsgrupper, till exempel ämneslaget på en skola. En samtalsledare utses inom varje samtalsgrupp.
 • Skolverket utbildar 1 000 resurspersoner, minst två resurspersoner per kommun eller friskoleföretag. Resurspersonerna ska hålla kontakt med och stödja samtalsgrupperna i fortbildningen.
 • Skolverket bygger upp en webbaserad lärplattform, som blir hjärtat i fortbildningen.
Den webbaserade lärplattformen ska vara en nationell kunskapsbank med fakta, inspiration och tips om hur matematikundervisningen kan utvecklas. Det kan handla om såväl inläsningsmaterial som webbaserade filmer.

Den digitala lärplattformen ska också kunna användas interaktivt, så att lärarna ges möjlighet att sprida sina egna idéer eller diskutera gemensamma spörsmål med andra lärare.
Innehållet ska Skolverket ta fram i samarbete med bland annat forskare, lärarutbildare och engagerade matematiklärare.
Skolverket föreslår att de lärare som deltar i fortbildningen får full lön. Annars finns det risk för att lärare inte nappar på erbjudandet om att fortbilda sig, vilket har varit ett problem inom Lärarlyftet.
Enligt Skolverkets uppskattning finns det i dag 40 000 lärare som undervisar i matematik. Skolverket föreslår att bara de lärare som är legitimerade för att undervisa i matematik får betalt för sin fortbildning. Men myndigheten räknar med att de som inte är legitimerade kommer att vidareutbilda sig under de närmaste åren för att uppfylla legitimationskraven.
Om lärarna fortbildas under en tid som motsvarar åtta till tio arbetsdagar under ett år kostar satsningen 1,3 miljarder kronor. Men Skolverket anser att lärarna skulle behöva dubbelt så mycket fortbildning, det vill säga motsvarande 15-20 dagar på ett år, för att fortbildningen ska ge ett "fördjupat kollegialt utbyte" och få rejält genomslag i bättre undervisning. I så fall går satsningen lös på över två miljarder kronor.

Redan i år vill Skolverket börja bygga upp lärplattformen. 2012-2013 kan en försöksomgång köra igång med lärare i upp till 50 kommuner. Och från hösten 2013 och tre läsår framåt kan massfortbildningen i matematik genomföras i full skala.
Flera experter har under utredningens gång påpekat att även förskollärarna bör fortbildas i hur man lär ut matematik till yngre barn. Skolverket sympatiserar med den idén, men lägger inget konkret sådant förslag. Skulle landets 52 000 förskollärare också fortbildas kostar detta ytterligare två miljarder kronor.
Regeringen får nu ta ställning till förslaget.