måndag 20 december 2010

REKTORNS 10 BÄSTA BEDÖMNINGSTIPS FÖR LÄRARE

Bedömning har uppenbarligen fått ett rejält statusuppsving under de senaste åren. Ni minns väl på den tiden när vi hade betygssystemet med graderna 1 - 5 och femmorna kunde ta slut eftersom man hade oturen att gå i en duktig klass. Helt otroligt egentligen! Och det fanns inga mål för lärarna att förhålla sig till. Då blev det självklart en hög grad av personlig godtycklighet och något nationellt normsystem fanns inte. Möjligtvis då att en viss procent av eleverna skulle ha ettor respektive femmor och så vidare. Här höll man sig i Gausskurvan - Normalfördelningen är inom matematiken (speciellt sannolikhetsteori och statistik) en viktig fördelning. En normalfördelad variabel antar ofta värden som ligger nära medelvärdet och mycket sällan värden som har stor avvikelse. 
Varför var det ingen som reagerade? Vi delade upp eleverna enligt sannolikhetgrupperingar. Inte kring hur de presterade.

Idag pratar vi ofta om den processinriktade formativa bedömningen kontra den summativa, mer slutprovsinriktade.
Här nedan följer 10 tips kring hur jag/forskare tycker att vi ska försöka tänka kring bedömning. Allt för att göra en så professionell bedömning som möjligt samt att få med eleverna på tankespår som gör att de optimerar sin inlärning och den egna medvetenheten.

1. Det finns inget likhetstecken mellan bedömning och betygssättning. Bedömningen skall vara framåtsyftande och en del av själva undervisningen och lärandeprocessen. Den ska handla om att ge eleven konstruktiv och fortlöpande feedback med öppenhet och med elevens eget tänk inblandat i allra högsta grad.

2. Verbalisera tydligt kring vad undervisningen skall handla om och varför. Eleverna måste ha klart för sig vad som krävs av dem. Varenda lektion!
Glöm inte bort att utbilda även fölräldrarna - de är ytterst viktiga bedömningspartners för skolan!!

3. Använd ofta elevtexter eller elevmaterial för att skapa klassrumsdialoger utifrån läroplanens mål och kriterier. Det blir enklare för ungdomarna att förstå och knäcka koder som gör att de förstår på vilka grunder de blir bedömda.

4. Fundera redan på hur du ska bedöma eleverna redan när du planerar undervisningen. Detta genererar främjande effekter för alla parter och för din fortsatta planering samt lektionens gång.

5. Utgå alltid från det positiva - alltid!! Frossa i framgångar och fira framsteg på olika sätt.

6. Utvärdera processen så ofta som möjligt. Vart är jag/vi på väg? Har eleverna förstått? Vad tycker eleverna? Vad är svårt? Vad fungerar väl? Är de centrala begreppen på väg att sätta sig?

7. Konkreta återkopplingar med konstruktiv feedback som för eleven framåt.

8. Använd elevkraften som gör att de kan vara resurser för varandra. Självbedömning och kamratbedömningar skapar ofta en ökad grad av medvetenhet.

9. Skolledningen måste skapa tid och förutsättningar för kollegiala dialoger kring mål, kriterier, betygssättning och metoder. Detta ger en ökad grad av en likvärdig skolbedömning/betygssättning.

10. Vi måste tillsammans vara alerta på all skolforskning i ämnet och de riktlinjer som kommer från riksdag och regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar