lördag 25 december 2010

MASLOVS BEHOVSPYRAMID


Denna modell har alltid följt med mig och mina tankar.
En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov. Modellen presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln "A Theory of Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer, vilka omarbetades under 1950-talet. Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.
De fem behoven är enligt Maslow (1 är längst ner i trappan & 5 i toppen)
  1. kroppsliga behov
  2. behov av trygghet
  3. behov av kärlek och gemenskap
  4. behov av uppskattning
  5. behov av självförverkligande
Maslow själv definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki, men inte i någon tydlig trappa. Flera behov finns samtidigt, enligt Maslow, men individen prioriterar något av dem. Metaforen med trappor har senare uttolkare av Maslows skrifter skapat för att göra modellen tydligare, kanske övertydlig: originalteorin är inte lika entydig men förmodligen mer realistisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar