tisdag 26 april 2011

SKOLENKÄTER GER NY INFORMATION

Skolenkäter ger ny information

Omslag till SIRIS
Skolenkäter som visar vad lärare, föräldrar och elever tycker om sin skola finns nu i Skolverkets databas SIRIS.
När Skolinspektionen granskar skolor skickas enkäter ut i förväg till pedagogisk personal, föräldrar och elever i årskurs 5, årskurs 9 och gymnasiets år 3. Frågorna i enkäten handlar om trygghet och studiero, rektors pedagogiska ledarskap, hur undervisningen fungerar och lärarnas förväntningar på eleverna.

Dessa enkäter blir till underlag för Skolinspektionens besök på en skola. Nu finns även skolenkäterna i Skolverkets databas SIRIS, där all statistik och alla dokument om en kommun eller skola finns tillgängligt.
- Svaren är anonyma för att det inte ska gå att identifiera någon som deltagit, säger Eva-Marie Befring, undervisningsråd på Skolverket.

Stöd för diskussion

I SIRIS kan man söka på sin specifika skola och se vilka uppgifter som framkommit i skolenkäten. Det går att använda som underlag inför ett byte av skola eller i en diskussion på skolan inför förändringar. 20 kommuner är med i en första omgång av skolenkäter som presenteras i SIRIS.
Sedan kommer det att fyllas på med flera skolor från andra kommuner. I SIRIS databas samlas materialet, tillsammans med uppgifter om till exempel skolors kvalitet.

I SIRIS finns även statistiska uppgifter om betyg och personalens behörighet.
- Det är bra att vi också får fram de mjuka indikatorernamsom kan handla om hur eleverna upplever undervisningen på skolan, säger Eva-Marie Befring.

Presentation i pdf-fil

Skolenkäten presenteras som ett dokument i form av en pdf-fil uppdelat i personal-, föräldra- och elevsvar. Här kan man gå in och hitta specifika uppgifter kring olika frågor som alla på skolan fått svara på.
- Det här är ett bra komplement till de uppgifter som finns i SIRIS. Tidigare fanns det statistikuppgifter men ingenting om vad elever tycker om skolan, säger Eva-Marie Befring.

Text: Anna Ström

SIRIS- kvalitet och resultat i skolan

Här finns: betyg, provresultat, personaltäthet, personalens behörighet, kostnader, Skolinspektionens inspektioner och skolenkäter. SIRIS kan användas för att kommuner och huvudmän som arbetar med kvalitetsutveckling på skolor ska se vad de behöver förbättra. Föräldrar kan få fram uppgifter om prov och elevsammansättning, exempelvis. Tidigare skickade skolorna in sina kvalitetsredovisningar men nu blir det systematiskt kvalitetsarbete istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar