söndag 10 april 2011

MODERSMÅLSUNDERVISNING
Modersmålsundervisning

På grundskolan år 2009/2010 fanns enligt inrapporterade uppgifter ca 173 000 elever som var berättigade till modersmålsundervisning. Berättigade är de elever som talar språket aktivt i hemmet och som har grundläggande kunskaper för att följa undervisningen i ämnet. Av alla berättigade elever deltog ca 92 000 (53%). Modersmål är ett frivilligt ämne. Skolan ska informera om rätten, eleven och vårdnadshavare ska aktivt önskar ämnet modersmål som ett tillägg till den övriga undervisningen.

Kommuner och fristående skolhuvudmän ska erbjuda modersmålsundervisning i grundskolan om fler än fem elever i kommunen, eller fem elever på den fristående skolan, önskar undervisningen. Undantag görs för elever med nationellt minoritetsspråk. Där gäller rättigheten även om det bara är en elev. I 186 av landets kommuner fanns undervisning i ett språk trots att färre än fem elever sökte, vilket tyder på att man i många fall positivt tolkar regeleringen om gruppstorlek i grundskoleförordningen.

Andelen elever med annat modersmål än svenska ökar. År 2005 var 14,8% av samtliga elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning. År 2010 hade andelen ökat till 19,4%.

Modersmålsundervisning bedrevs år 2009/2010 i 230 av landets 290 kommuner på ungefär 90 olika språk. Ytterligare språk, språkvarieteter och dialekter fanns inrapporterade till SCB och Skolverket men där redovisades inte någon undervisning. Antalet modersmålslärare som arbetar heltid och deltid kan uppskattas till ca 2500. Modersmålslärare arbetar ofta på flera olika skolor. Undervisningen sker till största del efter ordinarie skoldag har slutat. Modersmålslärare arbetar även med studiehandledning för elever som behöver hjälp att förstå undervisningen i andra ämnen. En del lärare kombinerar modersmålsundervisning med annan ämnesundervisning.

Sverige är ett av få länder i världen som har ett generellt och nationellt reglerat erbjudande om undervisning i elevens modersmål. Undervisning i barns modersmål erbjuds i många andra länder som kvällsskola eller helgskola utanför det vanliga skolsystemet. Då är det är det ofta föreningar, organisationer, ibland ambassader, som står för verksamheten. Det finns även undervisning i särskilda skolor eller av lärare som ett land har skickat till ett annat. Svenska utlandsskolor är ett exempel.

Lärare från Turkiet som undervisar turkiska i Tyskland är ett annat. Många länder med stor invandring tittar intresserat på den modell vi har i Sverige. Med bra modersmålsundervisning kan vi utveckla mycket goda språkkunskaper i många olika språk samtidigt som eleverna stärks i sitt lärande och i sin flerkulturella identitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar