lördag 7 maj 2011

FORSKARE TÄNKARE KRING LÄRARNAS UNDERVISNING

Lärarnas undervisning har stor betydelse

pojke
Kan betyg och bedömning fungera som ett medel för ökad likvärdighet i svensk skola?
- Inte per automatik, däremot leder diskussionen om prov och resultat till att bristande likvärdighet uppmärksammas, säger Christian Lundahl, forskare i Uppsala och aktuell med boken Bedömning för lärande.
Likvärdig betygsättning är "att måttstocken för bedömningen är gemensam för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass." Det är Skolverkets definition i ett handlingsprogram
för likvärdig betygsättning från 2004.
Men så ser inte verkligheten ut överallt. I rapporten"Provbetyg - slutbetyg - likvärdig bedömning" från 2007 konstaterar Skolverket att det finns skillnader mellan skolors genomsnittliga provresultat och slutbetyget, samt att det varierar betydligt mellan olika skolor. Skolverket konstaterar vidare att eftersom de nationella proven inte är några examensprov är det naturligt att slutbetyg och provbetyg inte alltid är samma, men det är vanligare att elever får ett höjt än ett sänkt slutbetyg i förhållande till provbetyget i matematik och svenska. I engelska är det ungefär lika många som får en höjning som en sänkning.

Betyg på oklara grunder

Under 2010 genomförde Skolinspektionen en granskning av 30 gymnasieskolor och kom fram till att betyg sätts på oklara grunder. Granskningen visade bland annat att lärarna i sin betygsättning tar hänsyn till faktorer som inte ska påverka betyget. Hur går det då med likvärdigheten?
- Det som är motsägelsefullt är att de faktorer som inte ska bedömas men som vägs in i betygsättningen har ganska stor betydelse för elevernas framtida förmåga att studera, som att komma i tid, vara ambitiös och flitig, säger Christian Lundahl,forskare vid Uppsala Universitet.

Forskar om bedömning

Christian Lundahl forskar om bedömning ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Enligt honom är vi i Sverige ganska ensamma om att så starkt betona nationella prov och slutbetyg. I sin nya bok, "Bedömning för lärande? ger Christian Lundahl pedagogisk-didaktiska strategier och tips för att tydliggöra hur man kan arbeta kring mål och kunskapskrav.
- I Sverige har vi en lång tradition av standardiserade prov för att styra upp betygsättningen och det invaggar oss i tron att betygen kan bli rättvisa. I de andra nordiska länderna kompletterar man betygen med andra urvalsmetoder, exempelvis slutexamensprov, säger Christian Lundahl.

Diskussion kring betyg

Den positiva effekt på likvärdighet som betyg och bedömning kan ha, menar Christian Lundahl, är att det uppstår en diskussion om hur betyg sätts och borde sättas. Men han tycker också det finns en slagsida debatten.
- Det som generellt är problematiskt med likvärdighetsdiskussionen är att fokus flyttas från innehåll och undervisning till betyg och resultat. Det som spelar absolut störst roll för eleverna och deras framtida karriär är hur lärarna har undervisat snarare än hur de har slutbedömt dem, säger Christian Lundahl.

Motivation påverkar betyg

Det är bara elevernas ämneskunskaper som ska betygsättas, säger läroplanen. Men Alli Klapp Lekholms avhandling "Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics" från 2008, visar att
fler faktorer spelar in. Bland annat att intresse och motivation har betydelse men att även kön, föräldrarnas utbildningsbakgrund och typen av skola påverkar betygen. Avhandlingen pekar också på att flickornas betyg påverkas i högre grad av att de är motiverade och intresserade och
att annat än ämneskunskaper spelar in i högre grad i skolor med stor andel elever med lågutbildade föräldrar.
- Avhandlingen visar att lärarna hellre "friar än fäller", att lärarna kompenserar för bristande baskunskaper. Är eleven ambitiös och visar framfötterna kan de alltså klara en högre utbildning även om de inte har betyg för det, säger Christian Lundahl.

Vad krävs för att bedömningen ska bidra till en större likvärdighet?

- Skolan måste börja jobba mycket mer med formativ bedömning, klassrumsbedömning, säger Christian Lundahl.
Att arbeta mycket med kunskapskraven och ämnenas syften och att få eleverna att förstå vad det är som gäller och ge dem tydliga exempel - "det här måste man prestera för att få det här betyget och det här måste man prestera för att få det här betyget".
Christian Lundahl menar att om lärare konkretiserar de olika betygsnivåerna redan i sina utgångspunkter för undervisningen och jobbar med att ha en undervisning som ger eleverna möjlighet att nå de olika betygen, så blir undervisningen mer likvärdig.
- Jag tror att det är enda vägen att nå likvärdighet är att fokusera på lärarnas arbete med mål och kunskapskrav, i början av terminen istället för i slutet av terminen.
Text: Thomas Ernald
Bild: Lena Granefelt

Christian Lundahl

Docent och forskarassistent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han disputerade 2006 med avhandlingen "Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola".
Senast granskad: 2011-04-29
Innehållsansvar: Informationsenheten Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar