torsdag 10 mars 2011

KUNSKAPSMÅL OCH MÅLDIALOGER

Kunskapsmål

Vi får ibland frågor om hur vi säkrar kunskapsinlärningen på Fridaskolan och om vi har samma kunskapsmål som andra skolor. Först och främst så arbetar vi naturligtvis efter Skolverkets läroplan precis som alla andra skolor. Vad som är annorlunda på Fridaskolan är att vi redan i förskoleklass involverar eleven i kunskapsmålen. Eleven får själv ta del av kursplanen, vad den innehåller, och vilka kriterier som krävs för att uppfylla kraven. De får direkt klart för sig vad som krävs för att uppnå målen. De får en förståelse för varför vi går i skolan, vilka målen är och vad som förväntas av eleven.


Måldialog

Genom regelbundna och täta samtal, eller måldialog som vi kallar det, mellan läraren och eleven ser vi till att kunskapsmålen uppnås. Eleven får ta del av kursplanen och vad som krävs för at uppnå målen. Läraren och eleven arbetar i måldialogen tillsammans med elevens egna uppsatta mål i en individuell utvecklingsplan. Samtalen gör att vi har färre prov och färre kollektiva läxor än traditionella skolor. Genom måldialogen följer mentorn och läraren kontinuerligt upp elevens kunskap och kan ge stöd, vägledning och individuella läxor när det behövs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar