torsdag 13 januari 2011

VÅRA RIKTLINJER - SKOLANS RYGGRAD

Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de i framtiden aktivt kan delta i de demokratiska processerna i vårt samhälle.

Vi förväntar oss därför att elever, föräldrar och personal är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande

En god miljö för utveckling och lärande Grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande. Att skapa ett socialt klimat som gör att alla våra barn och ungdomar känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap är därför ett av våra viktigaste åtaganden.

Viljan och lusten att utvecklas och lära har sin utgångspunkt i barnens och ungdomarnas självkänsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värdegrunden är därför en nödvändighet för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lärande och ansvar.

Personalens uppdrag är att med utgångspunkt i riktlinjerna föra en dialog i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt när det gäller utveckling, kunskap och lärande. I uppdraget ligger också att utveckla redskap för hur barnen och ungdomarna ska kunna involveras i arbetet.

Föräldrarna ska inbjudas till en dialog kring vårt gemensamma ansvar att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Detta kan ske till exempel i samband med föräldramöten, Fridadagar, seminariekvällar etc.

Ledningens uppdrag är att skapa tid för konstruktiva dialoger kring riktlinjerna och att ständigt lyfta fram goda exempel. Ledningen ska också följa upp resultatet av skolans arbete och ta initiativ till att genomföra ständiga förändringar till det bättre i verksamheten.

Vid Fridaskolorna har arbetet med att åstadkomma en god miljö tagit sig uttryck i följande riktlinjer för verksamheten:
Klara sociala spelregler som innebär respekt och arbetsro i positiv mening Social öppenhet ska prägla verksamheten En stark tilltro till våra barns och ungdomars förmåga att bygga kunskap En stark tilltro till personalens kompetens

Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet Ledningen ska sträva efter att tydliggöra mål genom en ständig dialog Tid och ekonomiska resurser ska avsättas för utveckling Mångfald ska prägla vår verksamhet Planering, uppföljning och utvärdering ska vara naturliga inslag Personalen ska ha ett reellt medinflytande Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och inflytande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar