torsdag 29 december 2011

DE ALLMÄNNA RÅDEN


Ris och ros för Allmänna råd om undervisningen

En pekpinne som lägger sig i eller ett stöd i att hävda fokus på undervisningen? Synpunkterna på Allmänna råd om undervisningen är många och skiftande.
- Råden talar om hur man kan tänka kring de krav som ställs i skollag, skolförordningar och läroplaner, säger Ulrika Lundqvist, undervisningsråd på Skolverket.
Tidigt fanns förväntningar på att råden skulle svara på frågor kring alla nya lagar och regler som börjat gälla i skolan. Till exempel frågor om hur bedömning enligt de nya kunskapskraven ska gå till. Nu när råden har kommit har många sagt att råden är tydliga och ger bra vägledning men det  finns också synpunkter på att kommentarerna blir för styrande, berättar Ulrika Lundqvist.
- Men kommentarerna är egentligen bara beskrivningar så att råden ska bli lättare att förstå. Styrningen ligger i själva råden, förklarar Ulrika Lundqvist.

Lärarnas synpunkter viktiga

En referensgrupp med lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet har varit viktiga i arbetet med att ta fram råden om undervisningen. Frågor har även samlats in från deltagare på Skolverkets konferenser om reformerna i skolan.
Lärare har pekat på de parallella spår som uppstår i vardagen och som tar både tid och kraft. Ett önskemål som lärare själva har framfört är att råden ska tydliggöra hur arbetet med planering, genomförande, kunskapsbedömning, dokumentation och uppföljning hör ihop med annat i skolans verksamhet. Lärare upplever ibland att de ska ta fram olika former av dokumentation som känns frikopplat från deras arbete, berättar Ulrika Lundqvist.
- Ambitionen har varit att beskriva och knyta ihop de viktiga processer som en lärare genomför för att skapa en god undervisning, säger Ulrika Lundqvist.

Ett stöd för lärare

Varje avsnitt i rådet inleds med en sammanfattning av de regleringar som gäller för avsnittet. Den som vill kan läsa aktuella delar direkt ur skollag, läroplan och förordningar. Har man som lärare funderingar över vilka krav som gäller är detta allmänna råd ett sätt att hitta i regleringarna, menar Ulrika Lundqvist.
- Min förhoppning är att rådet ska vägleda så att lärare kan känna att de här lagarna och förordningarna är användbara för dem i sin yrkesutövning, säger Ulrika Lundqvist.

Två råd knyts samman

Nästa år, 2012, kommer ett allmänt råd om det systematiska kvalitetsarbetet. Det rådet ska knytas ihop med det allmänna rådet om undervisningen. Råden ska tillsammans visa hur den uppföljning som läraren gör av sin undervisning bör länkas ihop med den uppföljning som rektor gör för hela verksamheten. Huvudman och rektor kan här få svar på vad som bör ske på skolnivå för att förbättra undervisningen.
- Det handlar om att läraren ska få bra verktyg för sin undervisning och arbetet med eleverna och deras kunskapsutveckling, säger Ulrika Lundqvist.
Text: Annika Mellberg
Bild: Thomas Henrikson

Allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd är exempel på olika juridiska dokument som myndigheter tar fram. De utgår oftast från förordningar.
Förordningar ges ut av regeringen.
Allmänna råd är rekommendationer som berättar hur man bör göra för att uppfylla kraven i skollagen, skolförordningen och läroplanen. De bör följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt.
Kommentarerna till råden ska ge en beskrivning så att råden blir lättare att förstå.

Källa. www.skolverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar