torsdag 1 december 2011

ADVENT ENLIGT SKOLVERKET

Advent i en icke-konfessionell grundskola

Inom undervisningen

I grundskolans årskurs 4-6 ska kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret behandlas i undervisningen. Det är dock inget som hindrar att sådant innehåll även behandlas i andra årskurser.
Undervisningen kan bedrivas i skolans lokaler men det är inget som hindrar att man i studiesyfte besöker en kyrka (eller en moské eller en synagoga) för att studera hur advent firas inom kristendomen. Sådana inslag i undervisningen ska självfallet för- och efterarbetas av läraren och behandlas så att undervisningen lever upp till kravet på saklighet och allsidighet och att den vilar på vetenskaplig grund. Eleverna ska inte heller tvingas eller uppmuntras att delta i inslag av bekännelsekaraktär. I undervisningen kan även psalmer som anknyter till högtiden behandlas.

Inom utbildningen men utanför undervisningen

Det är inget som hindrar att man inom utbildningen uppmärksammar traditioner i det svenska samhället även om dessa har en utgångspunkt i kristendomen eller andra religioner. Sådana inslag måste dock utformas med beaktande av skollagens bestämmelser om en icke-konfessionell utbildning. En skola kan således uppmärksamma advent t.ex. genom att tända ljus eller ha adventsljusstakar.
Det är också möjligt att ha en adventssamling för att uppmärksamma traditionen med advent, beroende på hur den genomförs. En sådan samling kan dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Det är heller inget som hindrar att en adventssamling hålls i en kyrka och därmed kan även en präst finnas närvarande under förutsättning att prästen inte förmedlar ett religiöst budskap enligt ovan. Prästen kan dock i egenskap av ”värd” hälsa välkommen. Det kan också vara möjligt att sjunga en enstaka psalm om denna kan sägas vara tydligt förknippad med traditionen, dvs. att jämföra med att ”Den blomstertid nu kommer” sjungs vid en skolavslutning.

Rektorn har ett ansvar för att en adventssamling genomförs på ett sätt som inte kommer i konflikt med skollagens bestämmelser. Det innebär t.ex. att rektorn i sina kontakter med kyrkan måste vara tydlig med vad som får förekomma och inte. Om prästen inte kan ställa upp på skolans villkor är det inte lämpligt att genomföra samlingen i kyrkan.

Huruvida en adventssamling är förenlig med skollagens bestämmelser är således beroende av vilket innehåll den ges och hur den utformas.

Aktuell reglering

I 1 kap. 6-7 §§ i den nya skollagen (2010:800) finns bestämmelser om konfessionella inslag i skolverksamheten. Där anges att all undervisning ska vara icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. För den delen av utbildningen som inte är undervisning får en fristående skola med konfessionell inriktning ha konfessionella inslag, men deltagandet ska vara frivilligt för den enskilde eleven. Vid övriga skolor ska även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell.
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, som ska tillämpas av både kommunala och fristående grundskolor, finns som ett centralt innehåll i undervisningen i religionskunskap i årskurs 4-6 följande:
”Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.”
I prop. 2009/10:165 Den nya skollagen… anges bl.a. att kravet på en icke-konfessionell undervisning inte innebär att det är förbjudet för en skola att inom skolans eller elevens val fördjupa undervisningen i en religion under förutsättning att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och är allsidig och saklig. I undervisningen får dock inte förekomma några som helst inslag av utövande bekännelsekaraktär.
http://2.bp.blogspot.com/_i2JQFyCNA9A/TQ1ZKfAQvyI/AAAAAAAAAzU/utW4Qa5nP40/s1600/advent4.jpg

I propositionen anges vidare att det i en skola med konfessionell inriktning finns utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning liksom att det finns religiösa symboler eller dylikt i inredningen. Detta gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är undervisning.

Källa: www.skolverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar