fredag 21 oktober 2011

SNART DAGS FÖR BETYG I ÅR 6

Betyg från årskurs 6 införs hösten 2012

Från och med höstterminen 2012 ska betyg sättas från årskurs 6 i grundskolan. Betygen kommer att sättas i alla ämnen utom moderna språk.

Bild på väg

Betygsskalan

Betyg ska sättas efter den sexgradiga betygskalan A till F. Det finns preciserade kunskapskrav som anger vilka kunskaper som krävs för betygen A, C och E.
För betygen B och D gäller att eleven ska få betyget om de uppfyllt kunskapskravet för underliggande betyg i sin helhet och uppfyllt kunskapskravet för överliggande betyg till övervägande del.
Om en elev inte uppfyller kunskapskravet för betyget E ska eleven ges betyget F. Finns inte underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg.

Bakgrund

Det senaste decenniet har årligen cirka tio procent av eleverna inte nått godkända resultat i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik i årskurs 9. Var fjärde elev saknar ett fullständigt slutbetyg från grundskolan. Nationella och internationella utvärderingar och andra studier visar att resultaten i den svenska skolan har försämrats i matematik, naturvetenskap och läsförståelse sedan början av 1990-talet.
Erfarenheter genom utvärderingar och inspektion har visat att utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen inte varit tillräckligt effektiva och tydliga verktyg för att följa upp elevernas kunskapsutveckling.
Betyg i årskurs 6 kommer att synliggöra resultaten i ett så pass tidigt skede att verkningsfulla åtgärder blir möjliga. Det blir också tydligare för huvudmännen hur resultaten i skolan ser ut, vilket i sin tur möjliggör åtgärder på övergripande nivå.
Betyg i årskurs 6 ger tillsammans med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ökade möjligeter för en förbättrad information om, och en mer systematisk uppföljning av, elevernas kunskapsutveckling. Därmed stärks elevens rättigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt därutöver utvecklas så långt som möjligt.

Nationella prov - stöd för likvärdig och rättvis bedömning

Från och med vårterminen 2012 kommer också de nationella proven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk att genomföras i årskurs 6 och inte som tidigare i årskurs 5.
De nationella proven är ett stöd för läraren vid bedömningen av elevens kunskaper. Från och med vårterminen 2013 är de också ett stöd för lärarens betygssättning. Resultaten på proven ger även underlag för analys och uppföljning av resultaten på skolan.

www.skolverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar