onsdag 24 juli 2013

MATEMATIKLYFTET I STARTGROPARNA


Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen.
Fortbildningen äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande mellan matematiklärare. Som stöd för lärarna ska huvudmännen utse matematikhandledare som också kommer att erbjudas en särskild utbildning. För att stödja rektorer att aktivt bidra till fortbildningens genomförande erbjuds också utbildningsinsatser för rektorer vars lärare deltar i fortbildningen.

Huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmen, erbjuds att söka statsbidrag för att delta i Matematiklyftet..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar