måndag 20 februari 2012

SKOLK

Skolk innebär ogiltig frånvaro, oftast från den obligatoriska skolgången. I Sverige inrättade Stockholms stads folkskolor 1886 ett så kallat skolkarhem för folkskolbarn som skolkade mycket. Där sysselsattes de med bland annat skolarbete, trädgårdsarbete och slöjdarbete. Kläder och mat till eleverna betalades av fattigvården. Ibland används termen även om frånvaro från frivilliga skolformer, som eleven ändå anmält sig till. Återfallsskolkande och långtidsskolkande gymnasieskolelever i dagens Sverige riskerar att mista sina studiebidrag.
I folkmun betraktas medveten frånvaro som skolk, medan oavsiktlig frånvaro exempelvis i samband med att man försover sig, inte betraktas som skolk, även om båda faller under benämningen "ogiltig frånvaro". Elever som egentligen vill gå i skolan men inte vågar kallas hemmasittare.

Källa: www.wikipedia.se

Hur många skolkar på gymnasiet?

Under läsåret 2010/2011 fick cirka 16 200 elever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det var 4,3 procent av de 380 684 gymnasieelever som fick studiebidrag.

Hur ser siffrorna ut historiskt?

2004 reagerade regeringen på att inrapporteringen av skolk var låg och att skolorna rapporterade på olika sätt. CSN och Skolverket fick då i uppdrag att undersöka vad det berodde på. Följden blev att de båda myndigheterna 2005 gjorde en informationsinsats och tydliggjorde rutinerna. Efter det fördubblades inrapporteringen. På senare år har siffrorna legat mellan 3,2 och 3,9 procent.

Hur rapporteras skolk in till CSN?

Skolan rapporterar till CSN i fall en elev skolkar. Därefter skickar CSN ett brev hem där det står vad skolan rapporterat om frånvaron. När det är gjort stoppar CSN utbetalningarna av studiebidrag och beslutar även om den studerande får behålla sitt studiebidrag eller inte. Det studiebidrag som betalats ut felaktigt dras från de kommande utbetalningarna. Om det inte finns tillräckligt med utbetalningar kvar måste eleven betala tillbaka pengarna i form av ett återkrav. En elev kan få tillbaka sitt studiebidrag igen. Det sker efter att skolan rapporterat in till CSN att eleven deltar fullt ut i undervisningen.

Hur länge får en elev vara borta från skolan?

Gymnasiet är ingen obligatorisk skolform. Men väljer eleven att delta finns krav på närvaro. Det är läraren som avgör om eleven deltagit i undervisning under hans eller hennes ledning. Vid omfattande olovlig frånvaro betraktas eleven inte som heltidsstuderande och har inte rätt till studiehjälp. Sjukdom betraktas inte som olovlig frånvaro.

Hur högt är studiebidraget?

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden och det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni).

Vem får studiebidraget?

Studiebidrag lämnas från och med kvartalet efter det man fyller 16 år. Det betalas ut till föräldrarna. Vid 18 års ålder betalas studiebidraget ut till eleven själv.

Statistik skolk

Skolk läsåret 2010/2011
Diagram som visar 
skolkbeslut län för län läsåret 2010/2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar