onsdag 14 september 2011

LÄRARLEGITIMATION RISKERAR BLI FLASKHALS

Lärarlegitimation
riskerar bli flaskhals

En liknande legitimationsreform har genomförts i Skottland. I likhet med Sverige garanterades inte heller där några introduktionsplatser. Detta blev ödesdigert. Introduktionsplatser måste garanteras för varje nyexaminerad lärare, skriver Marcus Friberg och Friedrich Heger.

Relaterat

Sedan första juli i år markerade en milstolpe for de reformer rörande svensk skola som drivits igenom sedan regeringsskiftet efter valet 2006. En viktig reform som trädde i kraft var det legitimationskrav som åläggs svenska lärare. Lärarförbundet student och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening välkomnar reformen eftersom legitimationssystemet kommer att ge läraryrket en högre status och ökad professionalisering, något det så väl behöver. Men utöver detta känner också många nyblivna lärare en oro och osäkerhet när de nu ska försöka ta sig in på arbetsmarknaden.

Lärarlegitimationens införande innebär att alla nyexaminerade lärare, efter juli 2011, måste genomgå en introduktionsperiod på ett år. Den nyexaminerade läraren ska handledas av en mentor. Efter introduktionsperioden bedöms läraren av rektor vilket avgör om legitimation skrivs ut.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Lärarförbundet Student ser tyvärr uppenbara risker för att en flaskhals uppstår i systemet. Arbetsmarknaden är redan nu kärv för många lärarkategorier och konkurrensen, framförallt i storstäderna, är mycket stor.
Vi är övertygade om att nyutexaminerade lärare själva kommer bli tvungna att försöka hitta en lämplig anställning där rektorn måste tillgodose kravet på att ha en mentor. Detta trots att det i dag inte finns någon som helst garanti för att det kommer finnas lärare som är villiga och lämpliga att ställa upp som mentorer. Många kommuner har redan i dagsläget svårt att hitta lärare som vill handleda studenter under den tidsbegränsade verksamhetsförlagda utbildningen. Hur ska då tillsättandet av mentorer fungera tillfredställande?

Tidigare har de nyutexaminerade lärarna i anställnings- och löneförhandlingar framförallt kämpat mot bristen på erfarenhet, vilka deras mer etablerade kollegor haft. Nu kommer ytterligare en försvårande faktor läggas till detta: en behörig men icke legitimerad lärare kommer ha betydligt svårare att förhandla sig till såväl anställning som skälig lön än den som genom sin erfarenhet fått sin legitimation. Villkoren för mentorer och nyexaminerade lärare måste tydligare regleras för att legitimationens effekter ska bli så goda som möjligt.

En liknande legitimationsreform genomfördes i Skottland för några år sedan. I likhet med Sverige garanterades inte heller där några introduktionsplatser. Detta skulle visa sig vara ödesdigert, då man efter bara ett par år tvingades införa en introduktionsgaranti, på grund av just de problem som vi just nu ser är på gång i Sverige.

I Tyskland har man för länge sedan infört en tvåårig Referendariat som liknar den svenska legitimationsperioden. Där var det aldrig frågan om garanterade introduktionsplatser. I delstaten Bayern garanteras introduktionsplatser. Mentorerna där är erfarna, extra utbildade och får lönetillägg och reducerad undervisningsskyldighet. Varför kan inte Skolverket ta över de beprövade exemplen istället för att skapa en samma situation som i Skottland?

Sverige har möjligheten att vara proaktiv genom att ta ansvar för lärare som är på väg ut i yrkeslivet. Introduktionsperiodens konsekvenser kommer att drabba framförallt de som just nu är på väg att ta sin lärarexamen. Därför kräver vi att regeringen säkrar både arbetsgivarnas ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar genom att avsätta resurser som möjliggör för en rimlig arbetstid och ökad lön till mentorerna. Vi kräver också att introduktionsperioden inte ska lämna negativa spår i de nya lärarnas lönekuvert. Vi måste dra lärdom från andra länder: introduktionsplatser måste garanteras för varje nyexaminerad lärare.
Det är att ta ansvar för Sverige och dess framtid – och det måste göras nu.

Marcus Friberg
Lärarförbundet Student
Friedrich Heger
Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Källa: www.gp.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar