måndag 23 juli 2012

HÅKAN JOHANSSON ARTIKEL INBLICKEN FRÅN 2007

Jag hoppas att min stolthet över att få arbeta på Fridaskolorna lyser igenom i den här artikeln, det är nämligen meningen. Jag tror också att föräldrar, barn, ungdomar och personal vid Fridaskolorna är stolta och jag hoppas att också ni låter er stolt- het lysa igenom i mötet med andra. Den här artikeln handlar om god miljö för lärande och om vägar att upprätthålla och utveckla det vi tillsammans har skapat.

För att kunna skapa en god miljö för utveckling och lärande måste vi först se till helheten. Vi bör se till hela systemet Fridaskolorna och vilken roll vi har i systemet som förälder, personal eller elev. Vi som arbetar inom Fridaskolorna, liksom föräldrar och elever som har sökt sig till oss, har gjort ett val – vi har valt ett system som vi tror på och som befinner sig i ständig utveckling.

Berätta goda historier!
Att medvetet välja skola eller arbetsplats genererar positiva effekter. Elevernas möjligheter att utvecklas och lära ökar, och föräldrar som gjort ett aktivt val stödjer på olika sätt den skola de anser är bra. Personal som fått möjlighet att söka sig till en arbetsplats där de vet att de kommer utvecklas, trivs bättre och berättar därför goda historier om sin arbetsplats.
En stor del av det vi kallar en god miljö har sin grund i att vi väljer att ”berätta goda historier”, det vill säga historier som har sitt ursprung i allt det goda som dagligen sker i verksamheten. Ett aktivt val att berätta goda historier skapar gemensamma värderingar och positiva förväntningar som gör att den goda miljön kan bevaras och ständigt förbättras. Detta kommer barnen och ungdomarna tillgodo, genom att kunskapsinhämtandet går lättare och genom att trivseln ökar.

Vår vision
Fridaskolorna har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de i framtiden aktivt kan delta i de de- mokratiska processerna i vårt samhälle.
Med utgångspunkt i målet ovan har vi formulerat en högsta kontext – en vision – som vi tillsammans strävar mot. Vår vision kan sammanfattas med tre ord: Att utbilda tågluffare! En tågluffare är hela tiden inställd på stimulerande utmaningar och är beredd att anstränga sig för att skaffa sig information och lösa nödvändiga problem. Upplevelser förknippade med utmanande ansträngningar ger starka intryck och främjar lärandet. En av tågluffa- rens främsta egenskaper är förmågan att ta ansvar – i en skola för tågluffare förväntas därför eleverna ha ett aktivt förhållningssätt. Egna initiativ och eget ansvar uppmuntras och stora ansträngningar läggs ner på att få så många situationer som möjligt som stimulerar nyfikenhet, skapande och ansvar.

Höga förväntningar
För att vi ska kunna närma oss visionen har vi stora förväntningar på våra barn- och ungdomar liksom på föräldrar och på vår personal. Vår förväntan innebär att utmaningar och oförutsedda händelser ska betraktas som möjligheter, möjligheter att utvecklas, att odla sin nyfikenhet och att ständigt lära nytt.
Vi förväntar oss också att alla som har anknytning till Fridaskolorna vill anstränga sig oavsett om det gäller att söka information eller att lösa allehanda sorters problem – med en sådan inställning samskapar vi ett gynnsamt läge för våra barn och ungdomar i ett framtidsperspektiv. Ett signum är att inta ett aktivt förhållningssätt genom att ta egna initiativ och därmed ta ansvar för sin egen utveckling såväl som för andras.
Från forskning och beprövad erfarenhet vet vi också att lärande sker bäst i ett socialt sammanhang. Barn och ungdomar behöver få varierad feedback på sina idéer och reflektioner – feedback från vuxna i skolan, från kamrater och från föräldrar. I vår förväntan ligger därför också att alla är beredda på att bidra till en skapande och kreativ miljö för lärande.

Vårt gemensamma uppdrag
Att skapa en miljö som gör att alla våra barn och ungdomar känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap är ett av våra viktigaste åtaganden. Viljan och lusten att lära har sin utgångspunkt i självkänsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värdegrunden är därför en nödvändighet för att skapa goda förutsättningar för lärande och ansvar.
Arbetet är mångfacetterat och måste försiggå på många olika plan. Personalens uppdrag är att diskutera sig fram till konsensus när det gäller förhållningssätt och att utveckla redskap för hur eleverna ska kunna involveras i arbetet. Ett sådant exempel är våra ringsamtal som mentorerna ansvarar för. Föräldrarna måste få tillfälle till en dialog där de kan bidra och omfattas av det gemensamma ansvar som hem och skola har. Eleverna måste dagligen inbjudas till samtal där de får klart för sig att skolan har en stark tilltro till deras förmåga att bygga upp kunskap. Ledningen måste skapa tid och riktlinjer för arbetet och ständigt lyfta fram goda exempel.

Omvärldens berättelser
Vid Fridaskolorna har vi en dokumenterat god miljö för utveckling och lärande. Varje vecka har vi studiebesök vid våra skolor och besökarna återkommer ständigt till den goda miljön. ”Hur bär ni er åt?” ”Elever och personal är stolta över sin skola.” ”Nu åker jag hem med nya idéer och ny energi!” osv. i en aldrig sinande ström. Besökarna åker hem och berättar goda historier om Fridaskolorna vilket gör att fler blir nyfikna och vill komma på besök.
Varje vecka är vi också ute i olika kommuner och kompetensutvecklar andra skolor – varje gång inleder vi med att fråga om någon känner till Fridaskolorna. Under de senaste 7 – 8 åren har det alltid funnits människor som antingen besökt oss eller har hört talas om vår verksamhet. När vi frågar vad de vet om oss kommer alltid den goda miljön upp – att det är så god stämning på Fridaskolorna – att eleverna är så öppna och tillmötesgående – att perso- nalen verkar trivas. Att stå inför främmande människor och få beröm för vår verksamhet är en hisnande skön känsla som gör mig stolt över det som våra barn och ungdomar, vår personal och våra föräldrar har åstadkommit.


Frossa i framgång
Trots att det verkar som om vi är på rätt väg när det gäller en god miljö tänker vi inte slå oss till ro. Jag vill därför inbjuda alla barn och ungdomar, alla föräldrar och all personal till ett utvecklingsarbete. Uppdraget är inte att ”hitta fem fel” i Fridaskolorna – det finns naturligtvis en uppsjö av saker som kan bli bättre. Aktuell forskning kring hur man utvecklar organisationer visar att metoder som går ut på att ”finna fel” aldrig förbättrar en verksamhet. Sådana metoder skapar istället lätt motsättningar och negativa spiraler.
En metod som är framgångsrik är ”att frossa i framgång”, det vill säga lyfta fram det som fungerar och att vara stolt över det. Att välja en sådan ingång skapar stolthet och självförtroende vilket är grunden för utveckling. Där det finns stolthet och självförtroende i botten är det väsentligt lättare att förändra till det bättre – även när det gäller sådant som i dagsläget inte är helt tillfredsställande.
Ert uppdrag
Våra skolledare har redan fått uppdraget i den rektorsutbildning de nu genomgår. Deras uppdrag innebär att reflektera över hur de kan upprätthålla och utveckla det goda, det vackra och det sanna i Fridaskolorna. De väljer medvetet en positiv ingång i sitt förbättringsarbete och kommer att invol- vera personalen i dialoger under läsåret. Att välja ingång eller position i ett utvecklingsarbete är avgörande för framgång – att välja att bidra innebär att ta ansvar, att aktivt välja att inte bidra eller att välja bort innebär också ett ansvar liksom att välja att vara passiv...
Uppdraget till er som läser den här artikeln är att fundera över hur ni kan bidra till att Fridaskolorna går från att vara mycket bra skolor till lysande skolor.
- Vilka goda historier vill ni bidra med i syfte att utveckla Fridaskolorna? - Hur kan ni bidra till att vi gör mer av det som fungerar bra och därmed
mindre av det som fungerar mindre bra? - Hur kan ni bidra till att våra olika möten blir respektfulla och värdiga?
Valet är ditt – välkommen med ditt bidrag!

Håkan Johansson, Koncernchef vid Frida Utbildning


KÄLLA: Tidningen Inblicken som Frida Utbildning ger ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar